Načítavam...

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služby (dále „smlouva“) uzavírané mezi:
EDUCAWAY s.r.o.
se sídlem Sadová 125/27, 789 85 Mohelnice
IČO: 07352964 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-7735800297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 75480 (dále „poskytovatel“), na straně jedné
a
třetí osobou (dále „klient“), na straně druhé
prostřednictvím webového portálu nebo objednávkou zaslanou emailem.
1.2 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
1.3 Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:   
„klientem“ osoba, která uskuteční objednávku služby na webových stránkách www.SeStravouvSouladu.cz pomocí objednávkového formuláře nebo prostřednictvím objednávky zaslané emailem
„konzultací“ 60 až 90 minut trvající konzultace mezi klientem a lektorem, která se uskuteční on-line prostřednictvím služby Skype nebo v rámci osobního setkání
„obecným nařízením“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 „přepravní službou“ přeprava prostřednictvím služeb České pošty, prostřednictvím kurýrní služby PPL, DHL, DPD
„službou“ předání jedné pracovní knihy (tzv. workbook) poskytovatelem klientovi, poradenská a konzultační služba v oblasti stravování a osobního rozvoje v rozsahu 10 (deseti) konzultací a poskytnutí přístupu do studentské sekce na webovém portálu
 „webovým portálem“ internetová aplikace na adrese www.SeStravouvSouladu.cz sloužící k provádění objednávek služby, umožňující přístup do studentské části a poskytující informace o službě  
„workbook“ pracovní kniha, na základě které se poskytuje služba klientovi 
1.4 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1 Poskytovatel se zavazuje za podmínek a po dobu trvání účinnosti smlouvy poskytovat klientovi službu a klient se za to zavazuje poskytovateli zaplatit cenu služby.
2.2 Poskytovatel poskytne službu s potřebnou péčí a v ujednaném čase a místě.
2.3 Klient poskytne poskytovateli k poskytování služby potřebnou součinnost.
2.4 Prodlení klienta s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně poskytovatele. 
2.5 Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že poskytovatel neposkytuje klientovi jakoukoliv exkluzivitu při poskytování služby. 
2.6 Klient bere na vědomí, že služba poskytovatele není zdravotní službou (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

3 PROCES UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY 
3.1 Veškerá prezentace služby umístěná na webovém portálu je informativního charakteru, v žádném případě se nejedná o návrh na uzavření smlouvy, a proto poskytovatel nemá povinnost uzavřít smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít.
3.3 Službu lze zakoupit prostřednictvím webového portálu vyplněním objednávkového formuláře umístěného na tomto webovém portálu nebo zasláním objednávky emailem.
3.4 Platební podmínky jsou uvedeny v příslušném kroku objednávky realizované na webovém portálu nebo v rámci inzerce na sociálních sítí (např. Facebook). V případě objednávky přes webový portál se po kompletním vyplnění objednávky klientovi zobrazí celková cena za službu, kterou je klient povinen uhradit. 
3.5 Smlouva je uzavřena v okamžiku uhrazení celé ceny služby.
3.6 Bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny služby bude klientovi poskytovatelem zasláno potvrzení o přijaté úhradě na adresu elektronické pošty (dále „e-mail“) klienta a heslo pro přístup do studentské části umístěné na webovém portálu. 
3.7 Po uzavření smlouvy bude přepravní službou klientovi doručena pracovní kniha (tzv. workbook). 

4 POPIS A PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
4.1 Klient v rámci poskytované služby obdrží jednu pracovní knihu (tzv. workbook) a deset konzultací v předepsaném rozsahu.
4.2 Klient je povinen po skončení kalendářního měsíce potvrdit nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení žádosti poskytovatele, zda v žádosti uváděné konzultace mu byly v daných termínech příslušného kalendářního měsíce poskytnuty. V případě, že klient své potvrzení v dané lhůtě nezašle, má se za to, že potvrdil všechny poskytnuté konzultace, které byly uvedeny v žádosti poskytovatele o jejich potvrzení. 
4.3 Klient je oprávněn provést volbu svého lektora. Každý lektor má svůj profil umístěný na webovém portálu. Klient je povinen kontaktovat lektora, kterého si zvolil a informovat se u něj, zda je lektor k dispozici a zda má lektor volnou kapacitu na poskytování služby klientovi. Klient je oprávněn provést jedenkrát změnu svého vybraného lektora za celou dobu poskytování služby (v rámci 10-ti zakoupených konzultací).
4.4 Po nastudování a vypracování úkolů každého stupně kontaktuje klient svého lektora a společně se dohodnou na termínu konzultace. 
4.5 Klient je oprávněn sjednat si první konzultaci teprve po úhradě ceny služby poskytovateli, čímž se rozumí připsání ceny služby na bankovní účet poskytovatele.
4.6 Poskytovatel je oprávněn provést změnu vybraného lektora u klienta s udáním důvodu kdykoliv podle uvážení, avšak maximálně třikrát za celou dobu poskytování služby.
4.7 Služba bude klientovi přednostně poskytována přes program Skype. Ve výjimečných případech se lektor a klient mohou dohodnout na konání konzultace při osobním jednání. 
4.8 Po absolvování posledního stupně služby získá klient certifikát o absolvování programu „Se stravou v souladu“ v elektronické podobě a přístupové heslo do absolventské sekce umístěné na webovém portálu.

5 TECHNICKÉ NÁLEŽITOSTI PRO PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ
Klient je povinen si na své náklady zajistit internetové připojení a komunikační program Skype, v rámci kterého budou poskytovány konzultace.

6 CENA SLUŽBY
6.1 Za poskytovanou službu se klient zavazuje uhradit poskytovateli cenu v paušální výši 14.950,- Kč včetně DPH (dále „cena služby“).
6.2 Cena služby je uvedena včetně DPH. 
6.3 Cena služby může být hrazena převodem na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy, nebo prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů společnosti Benefit management nebo Edernard.
6.4 Cena služby je splatná do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
6.5 Pokud je cena služby hrazena převodem na běžný účet poskytovatele, považuje se za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet poskytovatele. 
6.6 Pokud je cena služby hrazena prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, považuje se za uhrazenou dnem, kdy budou zaměstnanecké benefity doručeny poskytovateli.
6.7 Nedojde-li k uhrazení ceny služby ve lhůtě do 5 dnů po lhůtě splatnosti, má poskytovatel právo přerušit poskytování služby, a to až do doby jejich uhrazení. Po dobu prodlení klienta s uhrazením fakturovaných částek není poskytovatel v prodlení s poskytováním služby.

7 TRVÁNÍ SMLOUVY
7.1 Smlouva je uzavřena na dobu jednoho roku.
7.2 Klient je povinen využít celý obsah služby za dobu jednoho roku. Pokud tak neučiní, pozbývá uplynutím jednoho roku nárok tuto službu dočerpat. 
7.3 Pouze ve výjimečných případech je poskytovatel oprávněn dle svého uvážení prodloužit dobu jednoho roku o půl roku, který započne běžet ode dne podání žádosti o prodloužení klientem. Klient je povinen o toto prodloužení požádat písemně emailem před uplynutím doby jednoho roku od uzavření smlouvy.
Výjimečným případem se podle tohoto článku rozumí dlouhodobá nemoc klienta, která je delší než 3 měsíce, úmrtí v rodině klienta a vyšší moc (např. přírodní katastrofa, válečný stav), přičemž tyto skutečnosti prokazuje klient.
7.4 V případě, že klient za dobu trvání smlouvy nevyčerpá všech deset konzultací, je oprávněn si zakoupit nevyčerpané konzultace individuálně. Cena jedné takové konzultace je 1.700,-Kč včetně DPH. 
7.5 V případě, že klient uzavře smlouvu a službu nezačne čerpat, má právo postoupit svoji pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.

8 ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ DALŠÍHO KLIENTA
V případě, že klient, který už čerpá nebo čerpal službu, doporučí službu třetí osobě, která se následně stane novým klientem poskytovatele, a tato třetí osoba uvede ve smlouvě stávajícího klienta jako osobu, která jí tuto službu doporučila, má klient na základě svého doporučení nárok na odměnu ve výši 1.500,- Kč s DPH. Tento nárok vznikne klientovi pouze tehdy, pokud cenu služby nehradí doporučený klient prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů.

9 REKLAMACE, STÍŽNOSTI A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Nesplní-li poskytovatel povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, může klient uplatnit své právo z vadného plnění u poskytovatele (dále „reklamace“). Reklamace musí být učiněna u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že služba neproběhla, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.
9.2 Veškeré reklamace a dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@sestravouvsouladu.cz anebo písemně na adresu EDUCAWAY s.r.o. Sadová 27, 78985 MOHELNICE.
9.3 Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem klienta. Po marném uplynutí této lhůty má klient právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na přiměřenou slevu z ceny služby.
9.4 Poskytovatel vydá klientovi písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále poskytovatel vydá klientovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

10 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
10.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

11 DORUČOVÁNÍ
11.1 Nestanoví-li smlouva jinak, musí být veškeré písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle smlouvy vyhotoveny v českém jazyce a doručeny osobně, s využitím provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou (e-mail) na kontaktní adresu, a to k rukám kontaktní osoby:
Poskytovatel:
kontaktní adresa: EDUCAWAY s.r.o. Sadová 125/27, 78985 MOHELNICE
e-mail: info@sestravouvsouladu.cz
kontaktní osoba: Markéta Mikulíčková, tel.: 775736581
Klient:
kontaktní adresa: uvedená v objednávkovém formuláři klienta 
11.2 Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy v rámci České republiky nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny takové smluvní straně.
11.3 Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze dohodou.
11.4 V případě neúspěšného doručení lze písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle smlouvy doručit na adresu sídla smluvních stran.

12 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
12.1 Klient bere na vědomí, že pracovní kniha (workbook) a poskytování služby podléhá ochraně autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb. Pracovní knihu (workbook) je klient oprávněn užívat pouze pro vlastní potřebu a nesmí ji kopírovat, šířit či zveřejňovat třetím osobám. 
12.2 V případě neautorizovaného přístupu do studentské části umístěné na webovém portálu, má poskytovatel právo studentskou část klientovi znepřístupnit. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody. Klient nemá právo své heslo do studentské části šířit nebo jakkoli zpřístupňovat studentskou část třetím osobám.
12.3 Logo poskytovatele je registrováno jako ochranná známka a požívá ochrany dle zákona č. 441/2003 Sb. Nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat zejména označení shodné nebo podobné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána.

13 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH ZE SMLOUVY UZAVÍRANÉ SE SPOTŘEBITELEM 
13.1 Ustanovení tohoto čl. 13 se použijí na smlouvu, která je uzavírána s klientem, který je spotřebitelem a na závazky z ní vzniklé.
13.2 Uzavřená smlouva bude uložena u poskytovatele s tím, že poskytovatel k ní klientovi umožní přístup k jeho výzvě.
13.3 Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
13.4 Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
- otevření webového portálu;
- provedení výběru služby;
- přidání provedeného výběru do košíku;
- vyplnění identifikačních a kontaktních údajů (fakturační údaje);
- zaškrtnutí políčka seznámení se s obchodními podmínkami a s informací o nakládání a ochraně osobních údajů;
- podání objednávky;
- uhrazení ceny služby.
13.5 Klient má právo zjistit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.
13.6 Poskytovatel neprodleně klientovi prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku potvrdí obdržení objednávky.
13.7 Poskytovatel po uzavření kupní smlouvy poskytne klientovi v textové podobě kromě znění smlouvy (potvrzení objednávky) i znění těchto obchodních podmínek, a to prostřednictvím hypertextového linku obsaženého v potvrzení objednávky.
13.8 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Internetová stránka tohoto subjektu je:
Web: adr.coi.cz
Klient může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Informace o nakládání a ochraně osobních údajů klienta jsou uveřejněny na webovém portálu v sekci Ochrana osobních údajů.
14.2 Smlouva a obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti z nich plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy a obchodních podmínek, jakož i záležitosti ve smlouvě a obchodních podmínkách neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
14.3 Je-li některé ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
14.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2019